KẾ HOẠCH THANH TOÁN THU HỘ TRƯỚC & SAU LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2019

       Proship xin thông báo đến Qúy khách kế hoạch chuyển khoản thanh toán thu hộ vào dịp Lễ Quốc

Khánh (02/09/2019), cụ thể thay đổi như sau:

+ Thanh toán đơn hàng Tỉnh thành: Vào Thứ 2 - ngày 02/09/2018 – chuyển sang Thứ 3 - ngày 03/09/2018

(Thanh toán cho những đơn hàng hoàn thành từ ngày 01/01/2017 - 25/08/2019)

+ Các đợt thanh toán khác: Không thay đổi.

Trân trọng.
Proship.vn